A' Chiad Sgeulachd | The First Story

Còmhradh air sgeulachd na mìos

Conversation about the story of the month
User avatar
gaelicbooks
Site Admin
Posts: 7
Joined: Tue Sep 12, 2017 6:06 pm

A' Chiad Sgeulachd | The First Story

Postby gaelicbooks » Tue Feb 27, 2018 4:35 pm

Tha fios againn nach eil tìde aig a h-uile duine a bhith a' leughadh nobhail slàn a h-uile mìos, no fiù 's a h-uile sia mìosan! Mar sin, bidh sinn a' taghadh sgeulachd goirid, colbh no pìos sgrìobhaidh goirid eile a h-uile dà mhìos. Ma tha thu airson an sgeulachd a leughadh, faodaidh tu bruidhinn mu dheidhinn an seo còmhla ri leughadairean eile aig àm a tha freagarrach dhut fhèin, coltach ri club-leabhraichean air-loidhne. Bidh sinn a' foillseachadh briathrachas feumail bhon sgeulachd cuideachd, airson taic a chumail ri luchd-ionnsachaidh.

'S ann anns a' Ghiblean a bhios sinn a' leughadh a' chiad sgeulachd còmhla: "A' Chèic" le Màiri E. NicLeòid. Tha an sgeulachd a' nochdadh ann an STEALL 02, a tha ri fhaighinn an seo: https://gaelicbooks.org/index.php?route ... ct_id=1319. (Cleachd còd LEUGHLEAM air an làrach-lìn airson lasachadh 10% fhaighinn air an leabhar)

Bidh tuilleadh sgeulachdan is colbhan bho STEALL 02 air an cleachdadh mar 'sgeulachd na mìos' san àm ri teachd cuideachd.

Thèid liosta de bhriathrachas cuideachail bhon leabhar fhoillseachadh an seo aig toiseach a' Ghiblein!

____

We know that not everyone has time to read a full novel every month (or even every six months!) Instead, we'll be choosing a short story, column or another short piece of prose every two months. If you'd like to read the story, you can then discuss it here with other readers at a time that suits you, similar to an online book club. We'll also upload a list of useful vocabulary from the story, to help learners.

We'll be reading the first story together in April: "A' Chèic" ("The Cake") by Mairi E. MacLeod. The story appears in STEALL 02, which is available to buy online here: https://gaelicbooks.org/index.php?route ... ct_id=1319. (Use the code LEUGHLEAM on our website to get a 10% discount on the book)

Other short stories and columns from STEALL 02 will be used as 'stories of the month' in the future.

A list of helpful vocabulary from the story will be published here at the start of April!
A' comharrachadh 50 bliadhna de thaic airson litreachas na Gàidhlig / Celebrating 50 years of support for Gaelic literature
amayze
Posts: 1
Joined: Sun Mar 18, 2018 10:45 pm

Re: A' Chiad Sgeulachd | The First Story

Postby amayze » Sun Mar 18, 2018 11:08 pm

Halo,

Chleachd mi an còd ach cha do dh'obair e. Cuir an làrach-lìn thugam mearachd: "Warning: Coupon is either invalid, expired or reached its usage limit!"

Am faod sibh gam chuideachadh?

Anndra
User avatar
gaelicbooks
Site Admin
Posts: 7
Joined: Tue Sep 12, 2017 6:06 pm

Re: A' Chiad Sgeulachd | The First Story

Postby gaelicbooks » Mon Mar 19, 2018 2:47 pm

Hi Anndra,

Duilich mu dheidhinn sin - tha e ag obair a-nis!
amayze wrote:
Sun Mar 18, 2018 11:08 pm
Halo,

Chleachd mi an còd ach cha do dh'obair e. Cuir an làrach-lìn thugam mearachd: "Warning: Coupon is either invalid, expired or reached its usage limit!"

Am faod sibh gam chuideachadh?

Anndra
A' comharrachadh 50 bliadhna de thaic airson litreachas na Gàidhlig / Celebrating 50 years of support for Gaelic literature
Fearchar
Posts: 2
Joined: Fri Mar 09, 2018 7:18 pm

Re: A' Chiad Sgeulachd | The First Story

Postby Fearchar » Mon Mar 26, 2018 6:41 pm

Leugh mi A' Chèic dà thurais. Chord an toiseach dhomh 's cha robh an dheireadh ro dhona ach 'sa meadhan chan urrainn dhomh a' dol leis am pìos mu dheidhinn creamola foam, liamonaid 's mentos. Nam bheachdsa bha ise a' feuchainn ro chruaidh a bhith spòrsail gun a bhith soirbheachail.

Cha robh an sgeul cho math ris A' Glainne idir.
SeonagAnna
Posts: 1
Joined: Tue Apr 17, 2018 8:39 pm

Re: A' Chiad Sgeulachd | The First Story

Postby SeonagAnna » Wed Apr 18, 2018 3:04 pm

Tha mi ag aontachadh ri Fearchar - chan eil an crìochadh dhen stoiridh cho làidir. Bha e ri bhith èibhinn tha fhios 'am agus dh' fhaoite gum biodh e nam bhithinn èolach air Creamola Foam!

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests