Page 1 of 1

A' Chèic - Màiri E. NicLeòid (Ceistean)

Posted: Wed Apr 18, 2018 2:05 pm
by gaelicbooks
Tha sinn air ceistean agus briathrachas feumail ullachadh airson a' chiad sgeulachd anns a' chlub-leughaidh againn: 'A' Chèic' le Màiri E. NicLeòid. Dè ur beachd air an sgeulachd??

We've prepared questions and useful vocabulary for the first story in our online reading group: 'A' Chèic' by Mairi E. MacLeod. What do you think of the story??

Ceistean: https://indd.adobe.com/view/7b503640-0f ... 178f430651

Re: A' Chèic - Màiri E. NicLeòid (Ceistean)

Posted: Wed Apr 18, 2018 2:05 pm
by gaelicbooks