rosg Gàidhlig as fheàrr leat

Còmhradh air cuspair sam bith ceangailte ri leabhraichean agus litreachas na Gàidhlig

General conversation on any subject related to Gaelic books and literature
User avatar
Lleu
Posts: 7
Joined: Sun Mar 11, 2018 8:13 pm

rosg Gàidhlig as fheàrr leat

Postby Lleu » Mon Mar 12, 2018 5:48 pm

dè an leabhar ruisg (nobhail, sgeulachdan goirid) Gàidhlig as fheàrr leat?

theirinnsa gur e Cleas Sgàthain le Màiri Anna NicDhòmhnaill an nobhail Ghàidhlig as fheàrr leam — chan ann tric a bheir leabhar (ann an cànan sam bith) gàire gu h-àrd orm mar a rinn an leabhar seo. tha an sgeulachd dìreach èibhinn, tarraingeach, agus air a deagh sgrìobhadh.
“Àigich gun ghiamh
led shlios mòr liath,
a’ chridhe euchdaich
le èifeachd sgiath:
mo ghaol do leumraich,
mo ghaol do shèitrich,
b’ ait leam t’ èibhneas
bu bheucail fiamh.”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest